Privacy Statement

De Zorg Maatschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89069250 en is gevestigd aan Sinclair LewisPlaats 419 te Rotterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe De Zorg Maatschap omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht De Zorg Maatschap de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De Zorg Maatschap zal deze persoonsgegevens beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van de diensten van De Zorg Maatschap, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan De Zorg Maatschap, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De Zorg Maatschap is onder andere in de mogelijkheid op persoonsgegevens te verzamelen wanneer:

 • U een website en applicatie van De Zorg Maatschap bezoekt;
 • U telefonisch of per e-mail contact zoekt met De Zorg Maatschap;
 • U zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven;
 • U uw gegevens invult of achterlaat;
 • U solliciteert voor een functie aangeboden door De Zorg Maatschap;
 • U De Zorg Maatschap een opdracht verleent tot het zoeken van geschikte kandidaten;
 • U uw diensten aanbiedt aan De Zorg Maatschap;
 • U het terrein, waar de kantoren van De Zorg Maatschap gevestigd zijn, betreedt.

Categorieën persoonsgegevens

De Zorg Maatschap kan persoonsgegevens verwerken vanuit de verschillende vormen van relaties die De Zorg Maatschap onderhoudt. Welke persoonsgegevens worden verzameld, hangt af van de relaties die u met De Zorg Maatschap heeft. De Zorg Maatschap verzoekt u om de juiste en relevante gegevens aan De Zorg Maatschap aan te leveren. Indien er voor het doel, waarvoor u aan De Zorg Maatschap persoonsgegevens heeft verstrekt, relevante wijzigingen plaatsvinden, dient u dit door te geven aan De Zorg Maatschap. De Zorg Maatschap kan op deze manier beschikken over correcte en actuele persoonsgegevens.

De relaties van De Zorg Maatschap kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 • Consumenten, waaronder website en applicatiebezoeker, contactzoekende, nieuwsbrieflezer;
 • Zakelijke relaties (opdrachtgevers);
 • Potentiële werknemers, waaronder werknemers en sollicitanten.
 • Kandidaten;

Hieronder leest u welke categorieën persoonsgegevens De Zorg Maatschap verwerkt per type relatie.

Consumenten:

De dienstverlening van De Zorg Maatschap is voornamelijk gericht op consumenten, waarbij De Zorg Maatschap onderscheid maakt in de volgende type consumenten:

 1. Website en applicatiebezoeker:
  Indien u een (van de) website en applicatie(s) van De Zorg Maatschap bezoekt, kan De Zorg Maatschap door middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. De Zorg Maatschap zal enkel persoonsgegevens verzamelen, indien u daar toestemming voor heeft verleend. Tevens wordt uw IP-Adres geregistreerd op de server van De Zorg Maatschap voor beveiliging technische redenen. Ingevolge de verschillende cookies, kunnen hiervoor verschillende persoonsgegevens verzameld worden.
 2. Contactzoekende:
  Indien u via de website en applicatie enkel persoonsgegevens verwerken voor zover dat voor het doel van uw contact noodzakelijk is.
 3. Nieuwsbrieflezer:
  Indien u op de hoogte wil worden gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent één (of meerdere) functies van De Zorg Maatschap, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De Zorg Maatschap verwerkt hierbij de volgende categorieën van persoonsgegevens: naam en contactgegevens.

Kandidaten:

Indien u door De Zorg Maatschap wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

(i) contact- en NAW-gegevens; (ii) gegevens over de arbeid in de breedste zin van het woord zoals het cv; (iii) diploma afgeronde beroepsopleiding in de zorg waaronder ook certificaten van cursussen; (iv) verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan één jaar); (v) uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel; (vi) polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering (inclusief betaalbewijs); (vii) BSN-nummer; (viii) kopie identiteitsbewijs (inclusief foto); (ix) BIG-registratie; (x) AGB code; (xi) overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Zakelijke relaties (opdrachtgevers):

De Zorg Maatschap kan persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen of organisaties waarmee De Zorg Maatschap zakendoet of het voornemen daartoe hebben. De Zorg Maatschap zal persoonsgegevens die in dit kader verkregen worden, uitsluitend verwerken om uitvoering te geven aan de wijze waarop u een zakelijke relatie heeft met De Zorg Maatschap of voor het doel waarvoor u als zakelijke relatie persoonsgegevens aan De Zorg Maatschap heeft verstrekt.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door De Zorg Maatschap verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website en applicatie door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website en applicatie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Zorg Krachten worden persoonsgegevens verwerkt. De Zorg Maatschap verwerkt uitsluitend gegevens die De Zorg Maatschap noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met De Zorg Maatschap bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website en applicatie www.uitstekendezorgkrachten.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die De Zorg Maatschap biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door De Zorg Maatschap verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derde

De Zorg Maatschap deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op De Zorg Maatschap kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Website en applicatiebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Freelancers, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Kandidaten, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens, arbeidsgegevens en CV.
 • Opdrachtgevers, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens, arbeidsgegevens en CV.

Beveiliging van Persoonsgegevens

De Zorg Maatschap neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website en applicatie stemt u in met de disclaimer. De Zorg Maatschap behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en applicatie en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website en applicatie over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website en applicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. De Zorg Maatschap aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website en applicatie. Het gebruiken van deze website en applicatie komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website en applicatie. Aan de inhoud van de website en applicatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website en applicatie zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van De Zorg Maatschap voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

De Zorg Maatschap maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website en applicatie te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website en applicatie worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. De Zorg Maatschap mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website en applicatie te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website en applicatie. Bezoekers van de website en applicatie hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die De Zorg Maatschap gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website en applicatie naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website en applicatie het beste bekeken kan worden, of dat de website en applicatie bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw onlinegedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website en applicatie van De Zorg Maatschap worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat De Zorg Maatschap informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@uitstekendezorgkrachten.nl.

Gebruik sociaal media

De Zorg Maatschap maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website en applicatie te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website en applicatie worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en sociaal media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website en applicatie de sociaal media button aanklikt, wordt een sociaal media cookie geplaatst. Hierdoor kan de sociaal media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website en applicatie deelt. Voor de cookies van sociaal media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst De Zorg Maatschap u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat website en applicaties cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website en applicatie bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor het cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website en applicatie minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op website en applicaties van derden die door middel van links met deze website en applicatie zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze website en applicaties te lezen alvorens van deze website en applicaties gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met De Zorg Maatschap.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan De Zorg Maatschap, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan De Zorg Maatschap over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De Zorg Maatschap staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop De Zorg Maatschap met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website en applicatie of per e-mail via info@uitstekendezorgkrachten.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt De Zorg Maatschap u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. De Zorg Maatschap zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

De Zorg Maatschap kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website en applicatie staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website en applicatie in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 1 april 2023.